Agenda

Deze vergadering gaan vanavond niet door !!

Het bestuur van begrafenis- en crematievereniging “De Laatste Eer” nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 16 maart 2020 in de kerkenkamer van de Koepelkerk, aanvang 20.00 uur.

Agenda:

01.  Opening

02.  Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11 maart 2019

03. Jaarverslag secretaris

04.  Jaarverslag penningmeester

05.  Verslag kascommissie

06.  Benoeming nieuw kascommissielid

07.  Vaststellen tarieven en vergoedingen

Pauze

08.  Bestuursverkiezing:

aftredend en herkiesbaar: dhr. K. Kroontje

tegenkandidaten kunnen tot 11 maart a.s. kenbaar worden gemaakt bij het bestuur.

09.  Rondvraag

10.  Sluiting

 

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:

Bij overlijden van een lid van de vereniging dient contact op te worden genomen met een bode van de vereniging: mevr. J. Koehoorn-Hoitsma, tel. 0517-531654/06-30953146 of dhr. C. van Veen, tel. 0517-851909/06-46351620.

Kinderen van leden zijn tot de 18-jarige leeftijd gratis lid, mits ze zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar behoort men zelf lid te worden van de vereniging.

Wij vragen de leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboorte, verhuizing, etc.) aan het bestuur door te geven.

Het bestuur:

Dhr. S. Elgersma                                                             voorzitter (tel. 532551)

Dhr. K. Kroontje                                                             penningmeester (tel. 531963)

Mw. J. Joustra-Giliam                                                     secretaris (tel. 532287)

Mw. M. Brandsma-Leijendekker                                       lid

Dhr. J. Brouwer                                                               lid