Agenda

Het bestuur van Begrafenis- en Crematievereniging “De Laatste Eer” nodigt de leden uit voor de algemene ledenvergadering op
donderdag 7 april 2022 in het kleine zaaltje van ‘De Hoekstien’, van Aylvaweg 37. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 11 maart 2019
 4. Jaarverslagen secretaris: 2019, 2020 en 2021
 5. Jaarverslagen penningmeester: 2019, 2020 en 2021
 6. Verslag kascommissie
 7. Benoeming nieuw kascommissielid
 8. Vaststellen tarieven en vergoedingen:
 • Voorstel contributieverhoging van € 15,- naar € 17,50 per lid,
 • Voorstel verhoging ledenkorting van € 750,- naar € 850,- (afhankelijk van gemaakte afspraken).

Pauze

 1. Bestuursverkiezing:

Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. J. Brouwer en mw. J. Joustra-Giliam.

Mw. A. Posthumus stelt zich beschikbaar als secretaris. Er is een vacature voor een bestuurslid. Tegenkandidaten kunnen tot 2 april a.s. kenbaar worden gemaakt bij het bestuur. Belangstellenden voor een bestuursfunctie kunnen contact opnemen met de voorzitter.

 1. Rondvraag
 2. Sluiting

Uw aandacht wordt nog gevestigd op het volgende:

Bij overlijden van een lid van de vereniging dient contact op te worden genomen met de bode van de vereniging: Dhr. C. van Veen, tel. 0517-851909/06-46351620.

Kinderen van leden zijn tot de 18-jarige leeftijd gratis lid, mits ze zijn aangemeld. Vanaf 18 jaar behoort men zelf lid te worden van de vereniging.

Wij vragen de leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboorte, verhuizing, etc.) aan het bestuur door te geven.

Het bestuur:

Dhr. S. Elgersma                                                             voorzitter (tel. 532551)

Dhr. K. Kroontje                                                             penningmeester (tel. 531963)

Mw. J. Joustra-Giliam                                                   secretaris (tel. 532287)

Mw. M. Brandsma-Leijendekker                                lid

Vacant                                                                               lid