Over ons

Tijdens een openbare vergadering van het ziekenfonds “Helpt Elkander”, gehouden op 6 februari 1917, wordt de christelijke begrafenisvereniging “De Laatste Eer“ opgericht.

Op 14 maart 1988 vindt een fusie plaats met de algemene begrafenisvereniging “Helpt Elkander” (opgericht 20 mei 1946), en gaan de verenigingen samen verder als Begrafenis– en Crematievereniging “De Laatste Eer”.
Op 1 juli 2016 sluit de rooms-katholieke begrafenisvereniging “Naastenliefde” zich aan bij “De Laatste Eer.”

“De Laatste Eer” heeft als doel om op waardige wijze en zonder winstoogmerk, overeenkomstig de wensen van de overledene of nabestaande(n), de begrafenis of crematie te verzorgen voor haar leden.

Ook voor niet-leden kunnen de bodes de uitvaart verzorgen. Voor niet-leden worden er extra kosten berekend, die op kunnen lopen tot enkele honderden euro’s (zie: kosten).

De contributie, tarieven en vergoedingen (bijv. ledenkorting) worden jaarlijks op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Om de samenwerking met collega-verenigingen te bevorderen is “De Laatste Eer” lid van de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland. De Federatie is op haar beurt aangesloten bij het landelijke samenwerkingsverband NARDUS.

Wij vragen onze leden wijzigingen in hun gezinssituatie (geboorte, verhuizing) aan het secretariaat door te geven. Inwonende kinderen vanaf 18 jaar behoren zelf lid te worden van onze vereniging.

Lid worden:
Het spreekt voor zich dat wij graag nieuwe leden willen inschrijven. Als u vanaf de leeftijd van 18 jaar lid bent, heeft u recht op de volledige ledenkorting bij overlijden. Wordt u op latere leeftijd lid dan krijgt u een lagere ledenkorting bij overlijden. Er bestaat echter de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor een volledige ledenkorting door u in te kopen als volledig lid. Voor een persoonlijk advies kunt u contact opnemen met de penningmeester (zie: contact).

Indien u na uw 18e verjaardag lid wordt van onze vereniging geldt een staffel. Hoe ouder u bent, hoe geringer het bedrag van de ledenkorting.

Verhuizing:
Bij verhuizing naar een andere woonplaats kunt u lid blijven van onze vereniging. Bij overlijden keren wij de nabestaanden de geldende ledenkorting uit.
Ook is er soms de mogelijkheid om u te laten overschrijven naar een vereniging in uw nieuwe woonplaats.

Opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap kan per het einde van het lopende kalenderjaar. Dit moet voor 30 november schriftelijk aan de secretaris van de vereniging worden doorgegeven.